Omanoloinen Arkielo -hankkeen tietosuojaseloste

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on laadittu 25.8.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry.
Vesijärvenkatu 9, 15140 Lahti
toimisto@omanoloinen.fi
puh. 040 739 2312

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on toiminnanjohtaja Pirjo Nieminen.
pirjo.nieminen@palvelusantra.fi
puh. 040 558 7588

3. Rekisterin nimi
Omanoloinen Arkielo -hankkeen osallistujarekisteri.

4. Rekisteröidyt
Rekisteröityjä ovat hankkeen piiriin kuuluvat vapaaehtoiset ja ikääntyneet tuettavat.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Oikeus henkilötietojen käsittelyyn perustuu henkilön itsensä antamaan suostumukseen.
Rekisteröityjen tietoja käytetään hankkeen viestintään, dokumentointiin ja raportointiin rahoittajalle. Sekä lisäksi kerättyjä tietoja käytetään toiminnan suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja mahdolliseen tutkimukseen. Hankkeen osallistujien nimet ja muut tiedot eivät ole julkisia.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Kaikista hankkeeseen osallistuvista henkilöistä kerätään yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollisia muita toiminnan kannalta oleellisia tietoja (esim. liikkumisen apuväline), ei kuitenkaan arkaluonteisia henkilötietoja.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot antaa henkilö itse. Yhteystietoja kerätään sähköpostilla, sähköisillä ilmoittautumis- tai kyselylomakkeilla sekä manuaalisesti koulutuksissa ja tapahtumissa henkilöiltä, jotka antavat suostumuksensa tiedon keräämiselle ja säilyttämiselle.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen luovutuksia voidaan tehdä rekisteröityjen erillisellä suostumuksella esimerkiksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän asiakasohjausyksikölle tai yksityiselle palveluntuottajalle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, eikä niitä luovuteta ulkopuoliselle taholle pois lukien palveluntarjoajamme hallitsema ja turvaama palvelin, johon henkilötiedot tallennetaan.

9. Tietojen suojaus
Tiedot tallennetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuun pilvipalveluun. Manuaalisesti käsiteltävät tiedot ovat Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry:n toimitiloissa lukitussa kaapissa.
Rekisteri on suojattu nykyaikaisten teknisten ratkaisujen avulla (palomuurit, henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat, palveluntarjoajan tekniset ratkaisut). Käyttöoikeus rekisteriin on vain niillä Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry:n työsuhteessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Kyseisillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus ja omat henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat.

10. Tietojen käsittelyn kesto
Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö toimii vapaaehtoisena tai ikääntynyt on hankkeen piirissä, tai niin kauan kuin rekisteri on tarkoituksensa mukaisessa käytössä. Kaikki aineisto tuhotaan, kun henkilö poistetaan rekisteristä. Poikkeuksen tekevät kirjanpitolain ja rahoittajan vaatimien tietojen säilytysajat.

11. Tietojen käsittelijät
Tietoja käsittelevät rekisterinpitäjän lisäksi tietojen säilytyksestä vastaavat palveluntarjoajat. Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Rekisteröidyn tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:
• tarkastusoikeus, eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
• vastustamisoikeus, eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
• poisto-oikeus, eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
• tiedonsiirto-oikeus, eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
• valitusoikeus, eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa